sugar-cocktail-wedding-dress-by-randi-rahm
Photo: Courtesy of Randi Rahm

"Sugar" by Randi Rahm

Ivorys (Off-Whites)
Whites
"Sugar" cocktail dress by Randi Rahm.